Neden Global Faktoring?
Güçlü ve dinamik kadro
Kolay ve sade işlem avantajı
Hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı...
Faktoring Nedir?
Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal hizmettir....
Danışma Hattımız
0216 493 77 00
PİYASALAR
Altın

 Gram Altın

 Dolar

Euro

 Sterlin

 Japon Yeni

Rus Rublesi

İsviçre Frankı

6698 K.SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME | 07.05.2018

 Global Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami ölçüde önem veriyoruz.Bu kapsamda özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘’KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’’ hakkında siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek için aşağıda yer alan metni hazırladık.

                                KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Şirketimiz tarafından sunulan faktoring hizmetini almak için şirketimize verdiğiniz veya şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ kapsamında şirketimizce ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz,şirketimizce sunulan faktoring hizmetinden siz değerli müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi,ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi,raporlama,skorlama,risk izleme,istihbarat ve şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi çalışmalar ile faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.   Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara,Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk İzleme Merkezi,şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile bağımsız denetim şirketlerini,yeminli mali müşavirlere,6361 sayılı Finansal Kiralama,Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin veren kuruluşlara , BDDK,SPK,TCMB gibi Tüzel Kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar dahilinde faktoring işlemlerimizi yerine getirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanun’un 8.ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları ve amaçları doğrultusunda aktarılabilmekte ve Faktoring, Vergi,Masak, SGK Mevzuatları ve Faktoring şirketlerini ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.  Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya şubelerimiz,web siteleri üzerinden yapılmış başvurular, internet sitemiz,müşteri görüşmeleri,adli kayıtların taranması,piyasa istihbaratı,kimlik paylaşım sistemi ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içersinde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi uyarınca,şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin ,

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

e) Kişisel Verileriniz Koruma Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde     silinmesini veya yok edilmesini isteme

f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan  işlemlerin, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca bilgilendirme talepleriniz için ; info@globalfaktoring.com.tr e-posta adresimize veya 0 216 493 77 00 no’lu telefona başvuruda bulunabilirsiniz.