Neden Global Faktoring?
Güçlü ve dinamik kadro
Kolay ve sade işlem avantajı
Hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı...
Faktoring Nedir?
Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal hizmettir....
Danışma Hattımız
0216 493 77 00
PİYASALAR
Altın

 Gram Altın

 Dolar

Euro

 Sterlin

 Japon Yeni

Rus Rublesi

İsviçre Frankı

Alacak Bildirim Formu :

Müşterinin (satıcı firmanın) Global Faktoring ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde, temlik etmiş olduğu alacakların doğduğunu Global Faktoring ‘ e bildirimi amacıyla doldurduğu form. 

Azami Faktoring Hacmi :

Global Faktoring'in faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere müşteriye (satıcıya) tanıyacağı toplam işlem hacmi. 

Bakiye Ödeme:

Temlik edilen faturanın tahsilatınından sonra varsa ilgili ön ödeme, reklamasyon tutarı ve tüm masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın müşteriye (satıcıya) ödenmesi. 

Banka Muameleleri Vergisi (BMV):

Yurtiçi faktoring işlemleri ile ilgili her türlü masraf üzerinden alınan vergidir. 

Bildirimli Faktoring:

Müşterinin (satıcının), alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini borçluya (alıcıya) bildirdiği faktoring şeklidir. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve alıcının teyit yazısı temin edilir. Borçluya (alıcıya) giden her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır. 

Bildirimsiz Faktoring:

Müşterinin (satıcının) vadeli satışından doğan alacaklarını faktoring şirketine devrettiğini alıcılarına bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, faktoring şirketinin sadece garanti ve/veya finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir. 

Borçlu / Alıcı:

Faturanın bedelini ödemekle yükümlü olan ve malların alıcısı konumunda olan firma. 

Borçlu İşlem Hacmi :

Müşterinin (satıcının) her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem hacmi. 

Değişken Faizli İşlemler:

Faktoring ücretinin piyasa koşullarına göre günlük değişken olduğu, müşterinin anapara geri ödemesini istediğinde yapabildiği işlemlerdir. Faiz ödeme dönemi işlem bazında tespit edilebilir. 

Faktoring Komisyon:

Temlik edilen fatura tutarı üzerinden, verilen tahsilat, garanti, takip hizmetleri karşılığı alınan nispi bedeldir. 

Faktoring Ücreti:

Sağlanan finansman hizmeti karşılığı alınan bedeldir.

Geri Temlik:

Temlik edilmiş ve tahsilatı çeşitli nedenlerle mümkün olmayan faturaların satıcıya iadesi. 

İhracat Faktoringi:

Müşterinin (satıcının) yurtiçinde, borçlunun (alıcının) yurtdışında olması durumunda yapılan faktoring işlemleridir. 

Ön Ödeme :

Global Faktoring tarafından temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye (satıcıya) yapılan peşin ödemeler 

Yurtiçi Faktoring İşlemi:

Müşteri (satıcı) ve borçlu (alıcının) aynı ülkede olduğu faktoring işlemleri. 

Temlik:

Faturadan doğan alacağın tüm hakları ile beraber Faktoring şirketine devredilmesi 

Reklamasyon :

Mal ve hizmette çıkabilecek ticari ve hukuki ayıplar, itirazlar, ihtilaflar, fiziki kusurlar 

Faktoringin Türleri

*Tam Hizmet Faktoringi Satıcı firma ile faktoring şirketi arasında devamlılık gösteren bir anlaşma ile faktör, normal ticari ilişkilerden doğan tüm faturalı alacakları temlik almayı, alacakları tahsil etmeyi, alacak kayıtlarını tutmayı ve ön ödeme yapmayı kabul eder. Bu tür faktoring hizmetleri, alacakların tahsil edilememe riskinin faktoring şirketince üstlenilip üstlenilmemesi durumuna göre iki alt gruba ayrılır. a)Kabilirücu (Geri Dönüşlü) Faktoring : Faktoring şirketinin Borçlu’nun ödememe riskini üstlenmediği işlemlerdir. b)Gayri kabilirücu (Geri Dönüşsüz) Faktoring : Faktoring şirketinin faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Borçlu’nun ödememe riskini üstlendiği işlemlerdir. Borçlu (Alıcı) ve Müşteri (satıcı) arasındaki temel ilişkiden ya da sair sebeplerden kaynaklanabilecek ihtilaf halleri garanti kapsamı dışındadır.

*Toptan Faktoring Satıcının tüm satışlarını, diğer bir deyimle, cirosunu, toptan olarak faktöre temlik etmesidir. Tam hizmet faktoringinden farkı, faktör tarafından satış kayıtlarının tutulmaması ve borcun ödenmeme riskine karşı güvence olmamasıdır. Ayrıca, borçlulara ödemeyi faktöre yapması için fatura üzerinde bildirimde bulunulmasına rağmen, alacakların tahsil edilmesinden satıcının, faktoring şirketinin bir acentası gibi sorumlu olmasıdır.

*Vade Faktoring” Ön ödemeyi içermeyen bir faktoring türüdür. Bu tür anlaşmalarda esas olan alacağın tahsili ve satış kayıtlarının tutulması hizmetleridir. Taraflar anlaştığı takdirde, borcun ödenmemesi riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi de bu tür faktoring işlemleri içine dahil edilebilir.

*Bildirimli Faktoring :

Alacak temlikinin borçluya ihbar edildiği faktoring türüdür. 

*Bildirimsiz Faktoring :

Alacağın Faktoring şirketine temlik edildiğinin Borçluya bildirilmediği faktoring türüdür. Borçlulardan tahsilatı Müşteri(Satıcı) yapar ve faktore ödenir.(Faktorun temlik,ihbar ve tahsilat hakkı saklıdır) 

*Fatura İskontosu:

Finansman gereksinimi olan, fakat alacakların yönetimi ve borcun ödenmemesine karşı korunma gereksinimi olmayan firmalar için uygulanan bir yaklaşımdır. Burada alacağın faktoring şirketine temlik edildiği borçluya bildirilmeyebilir, satıcının faktöre temlik ettiği alacakların tahsilatı, faktör adına yine satıcı firma tarafından yapılır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, faktoring işlevlerinin ayrı ayrı veya birarada uygulanması değişik faktoring türlerini yaratmaktadır. Burada esas olan, işlevlerden bir kısmının kullanılmadığı durumlarda yanlış yorum yapılarak bu işlemin bir faktoring işlemi olmadığı şeklinde bir sonuç çıkarılmamasıdır. Yukarıda belirtilen tüm faktoring türleri bütün dünyada faktoring işlemi olarak kabul edilip uygulanagelmektedir. 

Faktoring işlemlerinden tahsil edilen ücretler nelerdir?

KOMİSYON : Faktoringin sunduğu hizmetler karşılığında müşteriden aldığı ücretdir. FAKTORİNG ÜCRETİ (FAİZ) : Faktor’un kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır. MASRAF : Faktor’un, Faktoring ücreti ve komisyon dışında, aldığı ( posta, havale, EFT, vb.) bedellerdir. BMV : Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon ,ücret ve masraf gibi gelirler BMV’ye tabidir. 

FAKTORİNG İŞLEYİŞİ

Yurtiçi Faktoring işlemleri : Müşteri (Satıcı), Borçlu ve Faktor’ün aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen faktoring işlemleridir Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring şirketine başvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir. Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri,alacağı komisyon ve ücretleri bildirir. Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında sözleşme imzalanır. Müşteri, mal veya hizmet satışından doğmuş /doğacak alacaklarını Faktor’e yazılı bildirir. Fatura ve /veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını da faktoring şirketine gönderir. Müşteri,alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, ödeme vasıtalarını (çek, senet ve benzeri) Faktor’a usulüne uygun olarak devir ve teslime yükümlüdür. Faktor ihtiyaç halinde müşteriden ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde Faktor tarafından ön ödeme yapılabilir. Faktoring şirketi dilerse, kendisine temlik edilen alacakların tahsilatını beklemeksizin kullandırdığı ön ödeme ve ferilerini (faiz, ücret,komisyon) geri çağırabilir ya da müşteri vadeyi beklemeden de alacak tutarını ödeyebilir. Temlik konusu alacakların tahsilatı şu şekillerde gerçekleşebilir: i Alacak , vadesinde borçlu tarafından Faktoring kuruluşuna nakit veya diğer şekillerde(çek,senet poliçe v.b. )ödenir, ii Müşteri tarafından Faktore devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları (çek,senet,poliçe vs.) tahsilatı ile ödenir, iii Faktor tarafından müşteriye tahsilat yetkisi verilmiş ise bu yetkiye istinaden müşteri tarafından borçludan tahsil edilerek Faktore ödenir, Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları Faktor tarafından, yapılan anlaşmaya göre, Müşteri ve/veya borçludan tahsil edilebilir. Faktor, alacakların tahsilatını müteakip , müşteri ile yaptığı anlaşmaya göre, müşterinin borçları düşüldükten sonra ,faktoring işlemlerinden artabilecek bakiyeyi müşteriye öder.