Neden Global Faktoring?
Güçlü ve dinamik kadro
Kolay ve sade işlem avantajı
Hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı...
Faktoring Nedir?
Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal hizmettir....
Danışma Hattımız
0216 493 77 00
PİYASALAR
Altın

 Gram Altın

 Dolar

Euro

 Sterlin

 Japon Yeni

Rus Rublesi

İsviçre Frankı

Faktoring tanımı ve tarihçesi Nedir?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Faktoringte taraflar;
FAKTOR : Faktoring hizmeti veren kuruluş
 
MÜŞTERİ : Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraf (satıcı)
BORÇLU : Temlik konusu alacağın borçlusu (alıcı) Faktoring hizmetinin verilebilmesi için Faktor ile Müşteri arasında faktoring sözleşmesi imzalanması gereklidir.

Faktoringin kökleri, 4.000 yıl önceye, Mezopotamya kralı Hamurabi zamanına ayanmaktadır.

Aslında tarihsel gelişim sürecinde, ticarete önem veren bütün medeniyetler, ilk senet iskontosu işlemini yapan Roma’lılar dahil, faktoringi bir şekilde kullanmışlardır. Günümüzdeki şekli ve işleviyle faktoring uygulamaları 1960’lı yıllarda başlamıştır. Avrupa’da ilk faktoring şirketinin kurulması da bu dönemdedir.

Faktoring Hizmetleri Nelerdir ?

İş Görme (Tahsilat, alacak yönetimi gibi): Alacak hesaplarının ve kayıtlarının tutulması, tahsilatının takibidir. Tahsilat hizmeti, borçlunun fiilen ve rızaen yaptığı ödemelere inhisar edip, faktoring şirketlerinin temlik olunan alacakları yargı ya da icra yoluyla takip, borçluya ihbar, ihtar gibi beyanlarda bulunma yükümlülüğü yoktur.

Finansman (ön ödeme): Müşteri tarafından temlik edilen alacakların vadesi beklenmeden, Müşteri’nin ihtiyacına göre, faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Faktor tarafından ön ödeme yapılmasıdır. (finansman sağlanması)

Garanti : Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin faktor tarafından üstlenilmesi halidir.

Faktoringin sunduğu finansman, garanti ve iş görme (tahsilat) hizmetlerinin tamamından yararlanmak durumunda mıyım?

Hayır, bu 3 hizmeti birlikte alabileceğiniz gibi, hizmetlerde ayrı ayrı olarak da yararlanabilirsiniz.

Faktoringin Türleri Nelerdir?

*Tam Hizmet Faktoringi
Yaygın olarak kullanılan geleneksel faktoring türüdür. Satıcı firma ile faktoring şirketi arasında devamlılık gösteren bir anlaşma ile faktor, normal ticari ilişkilerden doğan ve doğacak tüm fatura ve benzeri belgeler ile tevsik edilen alacakları temlik almayı, alacakları tahsil etmeyi, alacak kayıtlarını tutmayı ve ön ödeme yapmayı kabul eder. Bu tür faktoring hizmetleri, alacakların tahsil edilememe riskinin faktoring şirketince üstlenilip üstlenilmemesi durumuna göre iki alt gruba ayrılır.
a)Kabilirücu (Geri Dönüşlü) Faktoring : Faktoring şirketinin Borçlu’nun ödememe riskini üstlenmediği işlemlerdir. 
b)Gayri kabilirücu (Geri Dönüşsüz) Faktoring : Faktoring şirketinin faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Borçlu’nun ödememe riskini  üstlendiği işlemlerdir.  Borçlu (Alıcı) ve Müşteri (satıcı) arasındaki temel ilişkiden ya da sair sebeplerden  kaynaklanabilecek ihtilaf halleri garanti kapsamı dışındadır.

*Toptan Faktoring
Düşük değerli ve çok sayıda alacaklarla ilgili olarak kullanılan bir faktoring türüdür. Finansman işlevinin ön planda olduğu bu tür faktoring, satıcının tüm satışlarını, diğer bir deyimle, cirosunu, toptan olarak faktöre temlik etmesidir. Tam hizmet faktoringinden farkı, faktör tarafından satış kayıtlarının tutulmaması ve borcun ödenmeme riskine karşı güvence olmamasıdır. Ayrıca, borçlulara ödemeyi faktöre yapması için fatura üzerinde bildirimde bulunulmasına rağmen, alacakların tahsil edilmesinden satıcının, faktoring şirketinin bir acentası gibi sorumlu olmasıdır.

*Vade Faktoringi
Ön ödemeyi içermeyen bir faktoring türüdür. Bu tür anlaşmalarda esas olan alacağın tahsili ve satış kayıtlarının tutulması hizmetleridir. Taraflar anlaştığı takdirde, borcun ödenmemesi riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi de bu tür faktoring işlemleri içine dahil edilebilir.
Faktör satıcıya alacak hakkını fatura tarihinden sonra mutabık kalınan sürede öder.

*Bildirimli Faktoring : Alacak temlikinin borçluya ihbar edildiği faktoring türüdür.

*Bildirimsiz Faktoring : Alacağın Faktoring şirketine temlik edildiğinin  Borçluya bildirilmediği faktoring türüdür.  Borçlulardan tahsilatı Müşteri(Satıcı) yapar ve faktore ödenir. (Faktorun temlik, ihbar ve tahsilat hakkı saklıdır)

*Alacak İskontosu
Genel olarak yalnız finansman hizmetinin verildiği bir faktoring türüdür. Finansman gereksinimi olan, fakat alacakların yönetimi ve borcun ödenmemesine karşı korunma gereksinimi olmayan firmalar için uygulanan bir yaklaşımdır. Burada alacağın faktoring şirketine temlik edildiği borçluya bildirilmeyebilir, satıcının faktöre temlik ettiği alacakların tahsilatı, faktör adına yine satıcı firma tarafından yapılır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, faktoring işlevlerinin ayrı ayrı veya bir arada uygulanması değişik faktoring türlerini yaratmaktadır. Burada esas olan, işlevlerden bir kısmının kullanılmadığı durumlarda yanlış yorum yapılarak bu işlemin bir faktoring işlemi olmadığı şeklinde bir sonuç çıkarılmamasıdır. Yukarıda belirtilen tüm faktoring türleri bütün dünyada faktoring işlemi olarak kabul edilip uygulana gelmektedir.

Doğacak Alacak Temliki Nedir ?

Borçlar Kanunu’nda, temlik anında mevcut olan ya da temlikden sonra ortaya çıkacak müstakbel alacakların temliki, belirlenebilir olması şartı ile yapılabilmektedir. Belirlenebilir olmaktan kasıt temlik edilen alacakların en geç ortaya çıkması anında borçlunun, alacağın hukuki nedeni ve miktarının belirlenmesinin yeterli olmasıdır. Çünkü belirlilikten amaç temlikin ileride ortaya çıkacak alacaklardan hangisini kapsadığını şüpheye yer kalmadan ortaya koyabilmektir. 

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almakla birlikte faktoring şirketleri tarafından doğacak alacaklar işleme alınabilmektedir . Bu kapsamda mal veya hizmet satışından doğacak alacağın temlik alınabilmesi için:
-Faktoring şirketi ile faktoring şirketi müşterisi arasında doğacak alacağın temlikine yönelik bir sözleşme yapılması, söz konusu sözleşmede işin tanımının, alacağın niteliğinin, tutar veya tutarın hesaplanamaması durumunda, hesaplamaya baz oluşturacak veriler çerçevesinde belirlenen azami faktoring limiti ile ödeme şartlarının açıkça belirtilmiş olması,
-Bahis konusu sözleşmedeki söz konusu hususların, faktoring şirketi müşterisi ile borçlu arasında imzalanan sözleşme, sipariş formu, proforma fatura ve/veya akreditif belgeleri ile varsa bunlara ilave olarak doğacak bir alacak olacağını gösteren diğer belgelerle tevsik edilmesi,
-Mal veya hizmet satışından kaynaklanan bir ticari ilişki bulunduğunu ve temlike konu alacakların da bu ticari ilişki çerçevesinde doğacağını ispatlayacak şekilde bütün bu belgelerin doğruluğunun ve tutarlılığının bir bütün halinde kontrol edilerek değerlendirilmesi, bunların Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılacak denetime hazır bir şekilde dökümante edilmesi,
-Alacağın doğmasını müteakip düzenlenecek fatura veya fatura benzeri belgelerin mutlak suretle en kısa süre içerisinde faktoring şirketi tarafından müşteriden temin edilerek işlem dosyasına eklenmesi
zorunluluk arz etmektedir.

Faktoring işlemlerinden tahsil edilen ücretler nelerdir?

KOMİSYON  : Faktoringin sunduğu hizmetler karşılığında müşteriden  aldığı ücretdir.
FAKTORİNG ÜCRETİ (FAİZ) : Faktor’un kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır.
MASRAF : Faktor’un, Faktoring ücreti ve komisyon dışında, aldığı ( posta, havale, EFT, vb.) bedellerdir.
BMV :  Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler BMV’ye tabidir. Yalnız, Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerden doğan faktoring ücret, komisyon ve masrafları BMV’den muaftır.

Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Yurtiçi ve uluslararası ticaret, vadeli satış yapan tüm işletmeler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir. Herhangi bir bilonço büyüklüğü ya da ciro kriteri bulunmamaktadır.

Faktoring işlemleri bilançomu nasıl etkiler?

Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız faktoring işlemi ile nakde çevrileceğinden likidite oranınız artar. Faktoring finansmanı banka kredilerinin aksine bilançonuzun pasifinde yer almaz.

Faktoring ile alıcılarımıza tanıyacağımız vadeyi artırabilir miyiz?

Faktoring uygulaması ile fatura bedelinin belli bir yüzdesini hemen alabileceğiniz için, vadeden doğan nakit sıkıntısını yaşamadan alıcılara vade tanıma olanağı elde etmiş olursunuz.

Alıcılarımız ile şirketimiz arasına bir faktoring kuruluşunun girmesi sorun yaratabilir mi?

Alacaklarınızı tahsil eden ve size gerekli finansman sağlayabilen faktoring yönteminde alıcılarınızla aranızdaki ticari anlaşmalardan kaynaklanmakta, bu çalışma şartları çerçevesinde takip edilmektedir. Bu nedenle de alıcılarınızla aranızda bir sorun yaşanmayacaktır.

Faktoring'e konu bir alacak, borçlusu tarafından ödenmediğinde kanuni takip işlemi nasıl yapılacaktır?

Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir.

Faktoring işleminden yararlanmak için vadeli alacaklarımın tamamını devretmek zorunda mıyım?

Hayır, esasen faktoring alacakların toptan ve peşinen temlik edilmesi uygun olmakla birlikte, böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Açık hesap çalıştığım müşterilerden olan alacaklarımı faktoringe nasıl konu edebilirim?

Açık hesap (alacak bedelinin banka transferi yoluyla ödendiği durumlar) çalışılan firmalardan olan alacaklar, bir defaya mahsus veya belli bir dönem için faktoringe konu edilebilir. Fatura borçluya gönderilirken, üzerine bir not konularak bu faturadan doğan alacağın faktore temlik edilmiş olduğu ve bedelinin faktorün hesabına ödenmesi gerekeceği borçluya ihbar edilebilir.

Kabilirücu ve Gayrikabilirücu Faktoring Ne Demektir?

Kabilirücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı bulunur.
Gayrikabilirücu faktoring ise başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketince üstlenilmesidir.

Faturalı alacağa konu malda reklamasyon (ayıplı mal) olması durumunda garanti kalkar mı?

Garantinin kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.

Hangi alacaklar faktoringe uygun değildir?

Fatura ve benzeri evraka dayalı olmayan/olmayacak alacaklar faktoringe uygun değildir. Aynı zamanda genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringte tercih edilmezler.

Faktoring işlemlerinde ön ödeme oranı nedir?

Ön ödeme oranı, temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredilibilitesine bağlı olarak belirlenen Onaylı alacakların ne kadarlık kısmının müşteriye finansman olarak kullandırılacağını ifade eden orandır.

Gerçek kişiler faktoring yapabilir mi?

Gerçek kişi tacirler faktoringden faydalanabilirler.

Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu?

Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur. Ancak, hukuki ve teknik anlamda fatura kesilmesi mümkün olmayan fatura benzeri bir belgeyle tevsik edilebilen alacaklar ile mevzuatta belirtildiği şekilde gerçekleştirilen doğacak alacaklar da faktoringe konu edilebilecektir.

Alacakların vadesi ne olmalıdır?

Peşin satışlar faktoringe konu edilemez, genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring şirketlerince değerlendirilebilir.

Faktoring'in finansman hizmetinin bankaların ticari kredi ürününe kıyasla avantajları nelerdir ?

Banka Kredisi

Faktoring Finansmanı

Satıcının kredibilitesi esastır

Satıcı ve/veya alıcı kredibiletisine bakılır

Bilançoda borçların artmasına neden olur

Bilançoda vadeli alacakların nakde dönüşmesini sağladığı için, alacak devir hızını arttırır,

 

Özellikle açık hesap ve mal mukabili alacaklarda Faktoring Garanti hizmeti ile şüpheli alacak oluşumunu engelleyebilir.

Finansman ihtiyacı olmadığı durumlarda faktoringden yararlanılabilir mi?

Evet yararlanılabilir. Finansman fonksiyonu faktoringin hizmet ve garanti fonksiyonları ile birlikte üç fonksiyonundan sadece birisidir. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilât ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür.

Açık hesap çalıştığım müşterilerden olan alacaklarım için faktoring uygulaması nasıldır?

 Açık hesap çalışılan firmalardan olan alacaklar, alıcıya yapılacak bir bildirim yazısı sonrasında, ilgili alıcıya kesilen faturalar üzerine Global Faktoring'in temlik notu eklenerek gönderilmesi ile faktoring uygulaması yapılabilir.

Temlik ettiğim faturalar ile ilgili finansman kullanmak zorunda mıyım?

Temlik ettiğiniz faturalarla ilgili faturanın vadesi gelmeden önce istediğiniz an finansman kullabilirsiniz.

Faktoring ücret, komisyon ve diğer masrafların tahsilatı nasıl gerçekleşiyor?  

Size yansıttığımız maliyetleri hesabınıza tahakkuk eder ve faturasını keseriz. Tahsilatı ise temlik aldığımız alacakların tahsilatının içinden gerçekleşir.

Faktoring için ne teminat gerekir?  

Teminat, istihbaratı ve analizi tarafımızca yapılmış alacaklarınızdır. Bunun dışında bir teminat işleme bağlı olmakla birlikte genelde talep edilmemektedir.

İstediğim kadar finansman sağlayabilirmiyim?

Finansman limiti alacakların kalitesine bağlı olup herhangi bir alt veya üst sınırı yoktur. 

Alacak temlik edildikten sonra satıcı aradan çıkarmı? 

Faktoring işlemi alacak haklarının satın alınması ile başlar hizmet veya malın eksiksiz ifa edilip alacak bedellerinin tamamının vade gününde ödenmesi ile sona erer. Bu sonuç tamamlanıncaya kadar, borçlu, alacaklı ve faktoring şirketi arasında kurulan hukuki ilişki devam eder. 

Faktoring şirketleri hangi alacakların tahsilini üstlenebilir?   

Faktoring şirketlerinin tahsilini üstlenebilecekleri alacaklar “ bir fatura veya benzeri belgeye dayanmalı” ve ayrıca Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilen doğacak alacaklar kapsamında olmalıdır. 

Faktoring şirketleri hangi alacakların tahsilini üstlenemezler?  

Faktoring şirketlerinin 6361 sayılı kanunun 9.maddesinin 2.fıkrasında yapamacakları işler aşağıda yazıldığı şekilde belirlenmiştir. 

Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilemeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilemeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını aşamaz.  

Faktoring şirketleri herhangi bir denetlemeye tabi midir?

2006 yılından itibaren faktoring işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından düzenlenmiş ve BDDK tarafından denetlenmektedir.

Yine Türk Parasını Koruma ve Terörünün Finansmanı Önleme tedbirleri doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) kurallarına uyum çerçevesinde MASAK tarafından da denetime tabi tutulmaktadırlar.

Faktoring şirketleri Kamu Yararını İlgilendirilen Kuruluşlar mıdır?

Evet. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ğ bendinde Kamu Yararını İlgilendirilen Kuruluşlar (KAYİK) belirlenmiş olup, Faktoring Şirketleri de bu sınıfta tanımlanmıştır.

Faktoring işlemleri ile ikrazatçılık işlemleri arasındaki farklar nelerdir?

Faktoring işlemlerinde faktoring şirketi, fatura veya benzeri belgelere dayalı bir alacağı Borçlar Kanunu’nun alacağın temliki hükümleri çerçevesinde devralmakta ve bu alacağa istinaden alacağı devreden faktoring şirketi müşterisine belli bir iskonto ile ödeme yapmaktadır. Kısaca bir ivaz karşılığında alacağın faktoring şirketi tarafından devralınması söz konusudur. 

İkrazatçılık işlemleri ise bir alacağa dayalı işlemler değildir. Bir ivaz veya teminat karşılığında ödünç para verilmesi veya ödünç para verilmesi işlemlerine aracılık edilmesi ikrazatçılığın konusunu oluşturmaktadır. 

Faktoring şirketleri de ikrazatçılık şirketleri de mevduat toplayamazlar. Faktoring şirketleri diğer şekillerde (sermaye piyasası araçlarının ihracı, bankalardan kredi kullanılması gibi) fon toplama imkânına sahipken, ikrazatçılara bu imkân tanınmamıştır. 

Faktoring şirketlerinin denetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görevleri arasında iken, ikrazatçılık şirketlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmektedir. 

İkrazatçılık faaliyet belgesi Hazine Müsteşarlığı, faktoring şirketlerinin faaliyet belgesi ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilmektedir.

13.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı kanunun geçici 5.maddesinin 1.fıkrasına göre ikrazatçılarla ilgili olarak;

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden aldıkları yetkiye istinaden ikrazatçılık faaliyetinde bulunanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde bu Kanunda sayılı faaliyetlerden birini yürütmek amacıyla Kuruma başvuruda bulunabilirler. Bu süre içinde mevcut sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsiline yönelik işlemler dışında yeni bir ikrazatçılık faaliyetinde bulunamazlar. Kuruma başvuruda bulunan ikrazatçılar Kuruldan gerekli izinleri almak suretiyle faaliyetlerine faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketi olarak devam edebilirler. Kurulacak bu şirketler bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan sermaye yükümlülüğünü üç yıl içinde yerine getirmek zorundadır. Kuruma başvuruda bulunmayan veya başvurduğu halde Kuruldan gerekli izinleri alamayanların ikrazatçılık faaliyet izinleri başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.